Молитва на польском

Все о религии и вере - "молитва на польском" с подробным описанием и фотографиями.

Молитва на польском

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

i chwała na wieki wieków.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Молитвы

Ежедневные

Для принятия Таинств

Для священнослужителей

Богослужения

Чин Литургии

Proprium Liturgiae

Liturgia Horarum

Таинства и требы

Доп. богослужения

  акафисты, каноны, молебны

  литании, процессии

  Музыка

  Песенник (ноты, midi)

  Библиотека

  Книги, статьи

  Каталог ссылок

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl siĘ za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Ufam Tobie, boś Ty wierny,

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  – i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, – a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

  Maryjo, Królowo Polski,

  jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

  Основные молитвы по-польски

  Для католиков латинского обряда. Основные молитвы, Акты Веры, упования, любви и рскаяния, молитва к Ангелу-Покровителю. (По книге “Mo’j katechizm. Przyjdz’ Panie Jezu”)

  • Laudetur Iesus Christus!
  • О Сайте
  • Поиск
  • Карта Сайта
  • Гостевая Книга
  • Обратная Связь

  Любое воспроизведение данных материалов – только с разрешения администраторов сайта!

  Основные католические молитвы на каждый день

  W. I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  P. Oto ja służebnica Pańska.

  W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

  P. A Słowo stało się ciałem.

  W. I mieszkało między nami.

  P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

  W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

  W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

  P. Niech odpoczywają w pokoju.

  Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

  Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

  Módl się za nami do Boga. Alleluja.

  P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

  W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

  Все. И поченла з Духа Швентего.

  Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

  Свящ. Ото я служебница Паньска.

  Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

  Свящ. А Слово стало щен чалэм.

  Все. И мешкало мендзы нами.

  Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

  Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

  Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

  Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

  Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

  Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

  Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

  Свящ. Нех одпочиваён в покою.

  Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

  Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

  Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

  Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

  Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

  Все. И зачала с Духа Святого.

  Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

  Свящ. Вот я – прислуга Господня.

  Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. И Слово стало телом.

  Все. И жило между нас.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

  Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

  Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

  Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

  Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

  Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

  Все. И сияние вечное пусть им светит.

  Свящ. Пусть отдыхают в мире.

  Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

  Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

  Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

  Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

  Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

  Помогите пожалуйста прочесть молитву польскую (не перевести, а прочитать её по-польски, русскими буквами)

  Это я скопировала с Википедии.

  błogosławionaś Ty między niewiastami,

  i błogosławiony owoc żywota[1] Twojego, Jezus.

  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

  teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

  Здроващь, Марыйо, ласки пэлна, Пан с Тобон*,

  блогославёнащь Ты мендзы невястами,

  и блогославёны овоц жывота Тфоего, Йезус.

  Щьвента Марыйо, Матко Божа, мудль ще за нами гжэшными

  тэраз и в годьжинэ** щьмерчи нашэй. Амэн.

  **В слове godzinę dz читается как мягко, слитно произнесённое дьжь.

  Буква Ł читается сейчас примерно как W в английском, но ещё совсем недавно она произносилась так же, как русская Л, поэтому я и написала её как Л, хотя точнее было бы “уаски”, а не “ласки”.

  Ударения во всех словах – на предпоследний слог.

  благославанос ти мейдзу ниеустами

  и благословено овоч жвота .Твоего, Иесус.

  Света Мария, Матко Божа, модл си за нами грешными

  Католичество

  Гюстав Доре

  Категории раздела

  Храмы

  Download

  КЦ ОФИЦИАЛЬНО

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Wierzę, coś objawił, Boże,

  Twe słowo mylić nie może.

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Bądź miłościw mnie grzesznemu

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  Молитва на польском

  Виды городов Польши поражают воображение. Это не только туристические центры, но и города-музеи. Замки, дворцы, ратуши.

  Страна, подарившая миру известных ученых, композиторов, общественных деятелей. Простирается от Карпат до Балтики.

  Славянские народы помнили о своем древнем родстве, и существовало предание, что они произошли от трех родных братьев — Леха, Чеха и Руса.

  Тексты на Польском

  Учебные пособия. Тренировочные тексты на Польском языке. Можно почитать, послушать. Учите язык с удовольствием .

  Города Польши

  Интересные города в Польше

  Говорим по Польски

  Учим Польский язык

  Стихи на Польском

  Jan Brzechwa, Julian Tuwim

  Фильмы на Польском

  Информация

  Полезная и интересная

  Тексты молитв

  Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

  Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

  Niebie , tak i na ziemi .

  Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

  nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

  wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

  Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

  Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

  Twojego Jezus . Swieta Maryjo

  Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

  smierci naszej . Amen .

  Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

  wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

  swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

  aby lud Chrzescijanski , ktory od

  Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

  Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen .

  Za niewierzacych w Chrystusa

  Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

  narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

  Kosciola rodziny wszystkich

  ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

  prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen

  Modlitwa o madrosc

  Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

  swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

  mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

  swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

  pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

  Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

  przewodzic w mych czynach

  i ustrzeze mnie w chwale swojej . Amen

  © Copyright Exclufoto . All Rights Reserved

  Чин Святой Мессы (польский язык)

  Затем все садятся.

  Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym Papieżem . i naszym Biskupem . oraz wszystkimi, który wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.

  TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

  Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen).

  On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć i objawić moc Zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszyskimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

  Все встают на колени.

  TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

  Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

  Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami (ze świętym . ) i wszystkimi Świętymi, który z ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Все встают на колени.

  TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

  Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

  Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś za sobą.

  Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościoł pielgrzymujący na ziemi; a więc Twojego sługę, naszego Papieża . naszego Biskupa . wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.

  Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą.

  W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.

  Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustanie cześć Tobie oddają.

  Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając:

  TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

  Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

  O dobry Ojcze, daj nam, swoim dzieciom, dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, z Apostołami i wszystkimi Świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

  Священник, преломляя Святую Жертву, опускает ее частицу в Чашу и тихо произносит:

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

  Священник, беря в руки Тело Христово, обращается ко всем со словами:

  ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ

  Фотогалерея

  Папа Франциск

  Оставайтесь с нами

  Последние новости

  Епископы Кении официально объявили о визите Папе Римского

  «От имени Епископов я с искренней радостью объявляю о том, что Святой Отец принял наше приглашение и. Подробнее

  В Париже состоялось совещание …

  На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей 56 стран и 11 международных органи…

  Pew Research Center: 20% амери…

  В конце сентября Папы Франциск отправится в США с миссионерской целью. Оказывается, что подавля…

  Ватикан предоставит жилье, раб…

  Жилье, работа отцу семейства и медицинская страховка – такой пакет обеспечат ватиканские приход…

  Требуются волонтеры

  Нам очень нужны редакторы, журналисты и переводчики

  Оценка 4.2 проголосовавших: 61
  ПОДЕЛИТЬСЯ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here