Всех скорбящих радость молитва перевод

Все о религии и вере - "всех скорбящих радость молитва перевод" с подробным описанием и фотографиями.

Всех скорбящих радость молитва перевод

Иконы Всех скорбящих Радость (тропари, кондак и молитвы)

К о исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га, // Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Ин тропарь, глас 4:

Д несь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние, // я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Стихира, поемая вместо тропаря, глас 2:

В сех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: // потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

З асту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Ц ари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитвослов на современном русском языке

Четверг, 21 Декабрь 2017, 00:52

МОЛИТВЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПЕРЕД ЕЁ ИКОНОЙ “ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ”

Видя мою беду, видя мою скорбь, помоги мне как немощному, направь меня заблудшего!

Обиду мою знаешь, разреши ее как соблаговолишь, ибо не имею иной помощи, кроме Тебя, ни другой Предстательницы, ни благой Утешительницы кроме Тебя, о Богоматерь, сохраняй и покрывай меня во веки веков. Аминь.

Воззри с высоты святой Своей на меня грешного, припадающего к чудотворной иконе Твоей, услышь смиренную молитву мою и принеси ее возлюбленному Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу: умоли Его, да озарит Он мрачную душу мою светом Божественной благодати Своей, да избавит от всяких нужд, скорбей и болезней, да ниспошлет мне тихую и мирную жизнь, здоровье душевное и телесное, да успокоит страдающее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит меня на добрые дела и очистит ум мой от помыслов суетных, направит меня к исполнению заповедей Своих, избавит от вечных мук и не лишит небесного Своего Царствия.

О пресвятая Богородица, Ты – «Всех скорбящих радость», услышь и меня страдающего.

На Тебя после Бога вся моя надежда спасения! Будь мне Покровительницей в жизни земной и вечной и Ходатаицей перед возлюбленным Сыном Твоим, Господом нашим, Иисусом Христом.

Научи меня служить Ему с верой и любовью и благоговейно чтить Тебя, Пресвятая Матерь Божия, Преблагословенная Мария! Твоим святым молитвам вручаю себя до скончания дней моих. Аминь.

Православные молитвы ☦

4 молитвы иконе Божией матери «Всех скорбящих радость»

(о здравии собственном, родных и близких, излечения от болезней духовных – маловерия, уныния, отчаяния и скорби)

Молитва Божией Матери 1-я

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице 2-я

«Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.»

Молитва иконе Божией Матери 3-я

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни, не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице 4-я

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде; темже убо, о Мати чадолюбивая вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица, предстоящи Престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити; сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши, се зриши беду нашу и скорбь, яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подажь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению. Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем целы и сохранены Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Молитва Божьей Матери Всех скорбящих радость

Доброе время суток Всем! Будем рады видеть Вас на нашем видеоканале в ютубе Видеоканал . Подписывайтесь на канал, смотрите видео.

Большинство православных верующих христиан на своем жизненном пути сталкиваются с трудными испытаниями и ощущают призыв божественного лика Пречистой Девы, именуемым «Всех скорбящих Радость». Богатая история является подтверждением того, что именно этот чудотворный образ вспомогает в улучшении жизненных ситуаций, ибо помощь, которая исходит с небес вспомогает в преодоление всяческий препятствий. Даже само имя лика говорит о том, что Богоматерь жаждет оказать действенную помощь и дарует свое благословение для преодоления испытаний на жизненном пути. Узнать же более подробно об описании божественного образа, какое имеет значение молитва Богородице Всех скорбящих радость с грошиками и как она вспомогает верующим вы сможете из нашей статьи.

Что представляет собой лик Пречистой Девы

Впервые икона Богородицы прославилась в далеком 1688 г. в период царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей. Сестра Патриарха Иоакима Евфимия которая на протяжении длительного времени страдала от неизлечимого недуга, как-то утром во время молебельного обращения услышала голос, призывавший ее произнести молитвословие пред ликом Всецарицы в Ордынском соборе Преображения Господня и заказать водосвятием с совершением молебена.

Евфимия послушалась голоса и выполнена все сказанное, а после проведения водосвятного молебена пред божественным образом ей было даровано исцеление. И с того самого момента многие православные, которые подвержены хвори или скорби стали обращаться в молебне к Деве Марии и через ее чудотворный лик получили вспоможение в исцелении от недугов и избавление от горестей.

О чем молятся Богородице

С молитвой Божьей Матери Всех скорбящих радость могут обращаться все скорбящие православные верующие вне зависимости от того где они живут. Значимость представленного лика изначально заключается в самом названии образа, ибо даже наименование иконы говори о том, что в любой житейской ситуации православные христиане сохранять не только надежду, но и свою веру в преодоление возникших препятствий и в то что впереди ждет лучшее будущее. Вера в то, что можно справиться с горестями обретя радости, помогает получить осознание того, как следует жить.

Молитва Богородице Всех скорбящих радость имеет удивительную силу, которую сложно переоценить, ведь Небесная Царица готова всем православным верующим вне зависимости от особенностей жизненной ситуации или же возраста, все могут рассчитывать на великую помощь, а именно:

  • даровать восстановление сил и исцеление;
  • избавление от душевных мук и получение верования в исправлении положения;
  • также божественный лик позволяет справиться с угнетением, страданием, скорбью, обидой и отчаянием;
  • образ Пречистой Девы выступает в качестве покровительницы убогих и детей лишенных родительской заботы;
  • вспоможение приходит и тем, кто страдает от неизлечимых заболеваний, подвержен припадкам, болезнями горла, туберкулезом и расслаблением рук.

Текст же самого молитвенного прошения к Всецарице выглядит следующим образом:

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих!

Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы.

О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь»

Всех скорбящих радость молитва перевод

Что искать?

Архив новостей….

В церковной лавке принимаются поминальные записки, которые вы бы хотели отправить на Святую Землю (с группой наших прихожан). Подробности в Объявлениях..

Крестный ход “Тропой Преподобного Сергия” в этом году перенесён на 30 сентября, субботу. Подробности в Объявлениях..

Поддержите “Милостивое сердце” – проект Никольского храма в конкурсе губернатора МО . Подробности в Объявлениях..

Планируется поездка в Псково-Печерский монастырь. Подробности в Объявлениях..

В Никольском храме будет служить о.Борис. Подробности в Объявлениях..

Добавлена служба 24.12.2015 в 8.00 утра. Подробнее в Объявлениях.

Во вторник, 08 декабря, с 10.30 – генеральная уборка в Знаменской церкви д. Матвейково.

С 10 до 17 ноября в Никольском храме с.Рогачево будет находиться.икона с мощами Матроны Московской

Добавлен новый раздел – Богословские курсы.

Приглашаем на осенний субботник – уборка территории вокруг Храма – 17 октября.

Добавлены фото крестного хода “Тропою преп. Сергия”.

Добавлены фото велопробега в Николо-Пешношский монастырь.

3 октября состоится ежегодный крестный ход “Тропою преп. Сергия”.

Обновлено расписание работы Воскресной школы на 2015/2016 учеб. год.

Последние новости….

икона Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”

Для быстрого перехода до интересующего вас элемента воспользуйтесь ссылками…..

Божия Матерь на этой иконе изображена во весь рост, в царском одеянии и с венцом на голове. Перед Ней – бедствующие люди, страдающие от различных недугов и житейских скорбей. Об их страданиях свидетельствуют слова из молитвы к Богородице: «Помощница еси обидимым, не надеющихся на деяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление». Около людей изображены ангелы, которые указывают им на Богоматерь.

Икона Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» прославилась в конце XVII века. Сестра Патриарха Иоакима, жившая в Москве, страдала от тяжелой болезни. Однажды она во время молитвы услышала голос: – «Евфимия! Отчего в страдании твоем ты не прибегаешь к общей Целительнице всех? В храме Преображения Сына Моего есть образ Мой, именуемый «Всех Скорбящих Радость». Позови священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление». Евфимия исполнила повеление Пречистой Девы и исцелилась. Эта икона и по сей день пребывает в Москве, в храме Преображения Господня. В храмах России находятся великое множество списков с иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», также прославившихся чудотворениями.

К Божией Матери в честь Ее иконы «Всех Скорбящих Радость» православные христиане обращаются во всех бедах, скорбях и нуждах. И само название иконы говорит за себя. Она Целительница всех недугов телесных и душевных.

Молитва Божией Матери перед иконой Ее “Всех Скорбящих Радость”

Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево!

К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице.

Не презри плача и слез, утехо плачущих!

Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы.

О, Свете Незаходимый!

Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице!

Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея.

К Тебе привержен есмь от чрева матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков.

Молитва Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте!

Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы.

Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит.

Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни, не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище!

Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде;

темже убо, о Мати чадолюбивая вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица, предстоящи Престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити;

сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей;

Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши, се зриши беду нашу и скорбь, яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подажь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению.

Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем целы и сохранены Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Не умолчим никогда, Богородице,/ силы Твоя глаголати недостойнии:/ аще бо Ты не бы предстояла молящи,/ кто бы нас избавил от толиких бед,/ кто же бы сохранил доныне свободны?/ Не отступим, Владычице, от Тебе,// Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых .

Тропарь Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы .

Ин тропарь Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая, потщися, молимся, спастися рабом Твоим .

Ин тропарь Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Днесь пресветло красуется славнейший град Москва,/ имея чудотворную икону Владычицы нашея Богородицы:/ та бо, верным являющи чудеса,/ низпосылает дары целебныя./ Сего ради и мы с верою припадающе молимся,/ и на Тоя пречистый образ взирающе,/ яко истинную Самую зрим Владычицу нашу Присно деву Богородицу,/ и умильно глаголем:/ воззри, Мати Божия, оком милости,/ простри к нам руце Твои пречистыя,/ якоже на иконе Твоей сие зрится,/ и подаждь всем скорбящим радость,/ больным от всех недугов исцеление и от бед избавление,/ яко Ты еси скорая Предстательница о душах наших .

Ин тропарь Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Ко источнику приснотекущему милосердия,/ Пречистей Деве Богородице,/ притецем, людие вси, священницы же и иноцы,/ мужие, и жены, и чада, здравии и болящие,/ в покаянии вопиюще и умильно глаголюще:/ Владычице, помози грешным рабом Твоим,/ яви яко Благая славу Твою,/ присно потщися умилосердитися на ны,/ испросити очищение душ и телес наших/ от Источника жизни нашел, Бога,/ Егоже родила еси, едина Благословенная .

Кондак Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице,/ Ты нам помози:/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твои бо есмы раби,// да не постыдимся .

Кондак Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость”

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя .

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим .

Акафист Божией Матери перед иконой Ее “Всех скорбящих Радость “

Взбранней Воеводе победительная, яко избавльшеся от вечныя смерти благодатию от Тебе рождшагося Христа Бога нашего и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственная восписуем Ти, раби Твои: яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи, зовущих: радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте .

Ангел предстатель послан бысть с небесе рещи Богородице: радуйся, возвещая Божественным воплощением Христовым хотящую родитися от Нея Радость всему миру, в скорби погибающу. Темже и мы, грехми обремененнии, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти: Радуйся, Божие ко грешным благоволение; радуйся, кающихся пред Господом Богом крепкое заступление. Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, греховную отъемлющая скверну; радуйся, бане, омывающая совесть. Радуйся, рождшая Избавителя, беззакония наша туне очищающаго; радуйся, всечудное всех к Богу примирение. Радуйся, мосте, воистину преводяй нас от смерти к животу; радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая. Радуйся, лествице небесная, Еюже Господь к нам сниде; радуйся, вина всех обожения. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Видяще токи чудес, изливаемыя от святыя Твоея иконы, благая Богородительнице, яко Ты еси молящихся благая помощница, обидимых заступница, ненадеющихся надежда, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, девственных целомудрие, странных наставница, труждающихся помощь, слепых прозрение, глухих благослышание, больных исцеление, благодарственне вопием о Тебе Богу: Аллилуиа.

Разум недоразуменный находящих на ны лютых скорбей разумети ищуще, к Тебе прибегаем, о Мати и Дево, утешения требующе. Ты же, Яко благая, научи ны разумети в них благаго Сына Твоего милосердое промышление во спасение душ наших и очищение многих согрешений, да взываем Ти радостно: Радуйся, обуреваемых тихое пристанище; радуйся, сумнящихся известное утверждение. Радуйся, едина Мати милосердия; радуйся, скорая помощнице сущим в бедах и напастех. Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая; радуйся, печалию наша немощи душевныя врачующая. Радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая; радуйся, от мира к премирным ум наш возводящая. Радуйся, от любве земныя к небесней Божией любви нас привлекающая; радуйся, в самых страданиях наших утешение и благодатную жизнь нам подающая. Радуйся, обетование благ вечных; радуйся, Ходатаице вечныя радости. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Силою свыше укрепи мя, благая Владычице, недугующа телом и душею, и посещения Твоего сподоби и промышления, мрак уныния и скорби, облежащий мя, отгоняюще, да спасаемый Тобою, непрестанно вопию Богу: Аллилуиа.

Имущи богатство милосердия неизреченное, всем скорбящим руку помощи простираеши, недуги врачующи, страсти исцеляющи. Не презри и мене, благая Владычице, на одре немощи моея низлежаща и вопиюща Ти: Радуйся, милости сокровище многоценное; радуйся, отчаянных едина надеждо. Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасение. Радуйся, твердая крепосте немощных; радуйся, изнемогающих заступнице и укрепление. Радуйся, гнев Божий Твоим молением скоро утоляющая; радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая. Радуйся, слепых зрение, глухих слышание; радуйся, хромых хождение, немых глаголание. Радуйся, болящих благонадежное посещение; радуйся, Яко Тобою по мере веры подаются благодатная исцеления всем немощствующим. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Буря многих бед и напастей обдержит мя, и волнения не ктому терплю: Ты же, Яко милостивая Мати Спаса моего и Бога, воздвигни руце к Сыну Твоему, молящи Его, да призрит на лютую скорбь сердца моего и воздвигнет мя из пучины отчаяния, вопиющаго Ему: Аллилуиа.

Слышащи, Пресвятая Дево и Мати, Симеона праведнаго проречение: Тебе же Самой душу пройдет оружие, слагала еси в сердце Твоем вся глаголы сия, разумевающи, яко радость матерняго сердца о чадех многих печалей в мире сем бывает причастна. Темже, яко искушенней по всяческим и спострадати матерней скорби могущей, взываем Ти: Радуйся, радость миру Христа Спасителя рождшая; радуйся, мир от скорбей избавляющая. Радуйся, хуления и клеветы на Сына Твоего терпевшая; радуйся, страданием Его спострадавшая. Радуйся, скорбных матерей утешение; радуйся, чад их благодатное охранение. Радуйся, в бедах скорое нам заступление; радуйся, заблуждших исправление. Радуйся, младенцев питание; радуйся, юных наставление. Радуйся, Мати сиротствующих; радуйся, вдов заступление. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Боготочную Кровь Сына Твоего, на Кресте за спасение наше изливаемую, зрящи, яко Раба Господня, смиренно воли Отца, Иже на небесех, повинующаяся, нам образ злострадания и терпения явила еси, да и мы, в пещи искушений и бед сущии, вопием смиренно Богу: Аллилуиа.

Видя Тя Сын Твой и Бог при Кресте стоящую с возлюбленным учеником и сердцем Ему сраспинающуюся, глаголаше: Жено, се сын Твой, и ученику: се, Мати твоя, всыновляя Тебе вся верующия в Него. Мы же, яко общницы скорби и страданий Сына Твоего, имеюще в Тебе благую Матерь, на Тя все упование в скорби возлагающе, вопием Ти: Радуйся, Мати рода христианскаго; радуйся, усыновившая нас при Кресте Сына Твоего. Радуйся, Бога с человеки соединившая; радуйся, верных Господеви сочетавшая. Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземшаго грехи мира; радуйся, чаше, черплющая нам радость от Источника безсмертия. Радуйся, споручнице спасения грешных; радуйся, взыскание погибших. Радуйся, нечаянная грешных радосте; радуйся, падших востание. Радуйся, целительнице всех немощей; радуйся, утоление всякия печали. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Проповедуют милости Твоя, Богомати, вси концы вселенныя, ибо честным покровом Твоим покрываеши весь род христианский, о немже непрестанно молишися Христу Спасителю нашему и избавляеши от всех бед благонравныя и богобоящияся рабы, верно вопиющия Богу: Аллилуиа.

Возсия благодать светозарная от пречудныя иконы Твоея, Богомати, пред неюже со слезами припадающе, молим Ти ся: отжени облак нашедших на ны искушений, да вопием Ти радостно: Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных; радуйся, и Сама у Престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас. Радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, заступнице рода христианскаго, от Бога нам дарованная. Радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози; радуйся, древо светлоплодовитое, имже питаются вернии. Радуйся, покрове миру, ширший облака; радуйся, земле обетования, из неяже течет мед и млеко. Радуйся, светлый облаче, верныя непрестанно освещающий; радуйся, столпе огненный, наставляяй избранныя к небесному наследию. Радуйся, ниво, растящая обилие щедрот; радуйся, подательнице всякия благости. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Хотящи явити токи чудес от Своея иконы, Всех скорбящих Радости, повелела еси, Владычице, болящей Евфимии молебная пения пред тою совершати, и получивши исцеление, всем проповедати милости, ради тоя иконы явленныя, да не сокрыт будет источник благодатных изцелений всем требующим. Темже и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственне прославляюще Бога, вопием Ему: Аллиуиа.

Новая купель Силоамская паче оныя древния явися, Пречистая Владычице, храм Твой, в немже покланяемся чудотворней иконе Твоей: Ибо не единою в лето и токмо первее входящим здравие тела подаеши, но всегда всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши с верою и любовию к Тебе прибегающих. Сего ради вопием Ти: Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются; радуйся, чаше, Еюже радость и спасение восприемлем. Радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни; радуйся, древо, услаждающее сланыя воды житейскаго моря. Радуйся, животворныя воды неистощимый источниче; радуйся, бане, омывающая греховную скверну. Радуйся, скорбей наших услаждение; радуйся, печалей наших утоление. Радуйся, болезней наших врачевание; радуйся, бед избавление. Радуйся, демонов попрание; радуйся, врагов посрамление. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Странницы и пришельцы вси есмы на земли сей, по глаголу апостолову: беды от врагов, беды от сродник, беды от лжебратии терпяще в лишениих многих и скорбех. Ты же, Владычице, Яко Благая Одигитрие, настави нас к тихому пристанищу, и моли Сына Твоего прощению прегрешений нам прежде конца дароватися, да непрестанно вопием Богу: Аллилуиа.

Все житие наше на земли болезненно и печали исполнено от клеветы, досаждения, укорения и иных многовидных бед и напастей: немощствует бо тело, изнемогает и дух наш. К Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречистою иконою Твоею припадающе, исполни радости и веселия скорбная сердца наша, да вопием Ти: Радуйся, путеводительнице, к небесному отечеству нас руководящая; радуйся, Царице неба и земли, врата райская нам отверзающая. Радуйся, милостивая, нас милующая; радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвиде; радуйся, блаженное чрево, невместимаго всеми Бога вместившее. Радуйся, купино неопалимая; радуйся, нерушимая стено. Радуйся, живоносный источниче; радуйся, цвете неувядаемый. Радуйся, умягчение злых сердец; радуйся умиление благих. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Всякая житейская в мире сем сладость печали бывает причастна: слава не стоит, богатство мимотечет, лепота и здравие увядают, друзи и искреннии смертию отъемлются. Услади убо наша скорби, благих виновная, Твою нетленную дающи радость нам, вопиющим Богу: Аллилуиа.

Ветии многовещаннии недоумеют, киими словесы скорбящия утешати, но Сама, Владычице, возглаголи сердцам нашим утешение, благодати Твоея лучами облак скорби нашея и мрак уныния разгоняющи, да взываем Ти: Радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан; радуйся, радосте и умирение миру. Радуйся, подательнице Божественныя благости; радуйся, надеждо благ вечных. Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний. Радуйся, верная хранительнице уповающих на Тя по Бозе; радуйся, одеждо нагих дерзновения. Радуйся, хранительнице всех и утверждение; радуйся, всех верных ограждение и священное прибежище. Радуйся, помоще верно молящихся Тебе; радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Спасти хотяй род человеческий от вечныя муки и непрестающия скорби, Человеколюбец Господь в приснодевственную утробу Твою вселися и Тебе, Матерь Свою, дарова погибающим в помощь, покров и защищение, да будеши печальным утешение, скорбящим радование, отчаянным надежда, вечныя муки Своим ходатайством избавляющая и к небесному веселию приводящая всех, верно вопиющих Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Твоему покрову прибегающим. Темже молим Тя: заступи, покрый и соблюди всех сирых и безпомощных от искушений, озлоблений и бед, Тебе с любовию взывающих: Радуйся, столпе девства; радуйся, чистоты и целомудрия сосуде избранный. Радуйся, воинствующим на плоть целомудрием изрядное венчание; радуйся, во иночестве благоскорбящим подательнице вечнаго радования. Радуйся, пламень страстей изменяющая; радуйся, мрак искушений прогоняющая. Радуйся, наставнице целомудрия; радуйся, чистоты ограждение. Радуйся, исправление человеков; радуйся, Еюже от падения востахом. Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, приятное молитвы кадило. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Пение всеумиленное приносим Ти, раби Твои, Богородице, яко всесильней заступнице рода нашего: утоли болезни многовоздыхающих душ наших, укроти гнев Божий, праведно на ны движимый грех ради наших, избави нас от всякия лютыя скорби и болезни, вопиющих о Тебе Богу: Аллилуиа.

Светоприемная свеща, углем благодати Божия возжженная, явися нам пречестная икона Твоя, Владычице, на освящение наше и утешение. Мы же, любовию чтуще ю и с верою припадающе к ней, вопием Ти: Радуйся, сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая; радуйся, от труса и потопа нас защищающая. Радуйся, от глада душевнаго и телеснаго нас снабдевающая; радуйся, огнь росою молитв Твоих угашающая. Радуйся, от смертнаго губительства нас спасающая; радуйся, в бранех крепкая помощнице. Радуйся, от нашествия иноплеменных нас ограждающая; радуйся, от междоусобныя брани охраняющая. Радуйся, плавающих легкое по водам прехождение; радуйся, путешествующих добрая водительнице. Радуйся, пленных свобождение; радуйся, от належащаго праведнаго прещения Божия скорое избавление. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Благодати залог восхотевши дати роду нашему, цельбоносную икону Твою явила еси нам, Богомати, от неяже токи чудес с верою приходящим источаются, недузи врачуются и скорби утоляются. Сего ради радостно о Тебе вопием Богу: Аллилуиа.

Поюще Твоя милости и чудеса, Богородительнице, хвалим Тя вси, яко твердую предстательницу нашу, и со умилением покланяемся Тебе, молящейся о нас, и просим: воздвигни руце к Сыну Твоему, да всегда в сей жизни и по смерти нашей милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Ти: Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по преставлении нашем; радуйся, уповающим на Тя мирен конец жития сего подающая. Радуйся, в день судный наша надеждо и защищение; радуйся, Судии праведнаго умоление. Радуйся, геенны вечныя избавление; радуйся, надеждо вечнаго спасения. Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, двере райская. Радуйся, мосте, к небесем приводяй; радуйся, всех кающихся грешников прибежище и благая заступнице. Радуйся, Ангелов радосте; радуйся, всех праведных славо и утешение. Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

О Всепетая Богообрадованная Мати, рождшая на радость небу и земли Царя Христа, Бога нашего! Услыши глас скорбящих раб Твоих, и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей; недуги наша исцели, напрасныя клеветы потреби, всяку злобу и вражду отжени от нас и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Спасибо за участие.

Ваш отзыв был получен и отправлен администратору.

Оценка 4.7 проголосовавших: 327
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here