Православная молитва споручница грешных

Все о религии и вере - "православная молитва споручница грешных" с подробным описанием и фотографиями.

Православная молитва споручница грешных

Иконы Споручница грешных (тропари, кондак и молитвы)

У молка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет, / гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние / и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло: / днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку / и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи: / Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну, / Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну. / Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими, / припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще: / Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице, / умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех, / да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша / и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам, // Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3:

Т ебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему / и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице, / припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти: / спаса́й нас от бед, Влады́чице, // и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Ч естно́е жили́ще бы́вшее / неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго / вы́ше сло́ва и па́че ума́ / и гре́шным еси́ Спору́чница, / подава́еши благода́ть и исцеле́ние, / я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго: / моли́ Сы́на Твоего́ // получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет и моле́ниям на́шим скоропослу́шливо вне́млет, а́ще не Ты, Всеблага́я Спору́чнице, всех на́ших ра́достей Ра́дость? Услы́ши же и ны́нешния песнопе́ния и моле́ния, и о мне гре́шном Тебе́ приноси́мыя. И бу́ди мне Ма́ти и Покрови́тельница и ра́дости Твоея́ всем нам Пода́тельница. Устро́й жизнь мою́, я́коже хо́щеши и я́коже ве́си. Вруча́ю бо себе́ Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пою́ Тебе́ со все́ми: Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная. Ра́дуйся, Преблагослове́нная; ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.

Ц ари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитва пред иконою "Споручница грешных" (7/20 марта)

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают утешение и небесною любовию озаряются светло: днесь бо Матерь Божия простирает нам спасающую руку и от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Темже людие, обремененнии грехи многими, припадите к подножию Ея иконы со слезами вопиюще: Заступнице мира, грешным Споручнице, умоли Матерними молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрыет грехи наша, и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.

Честное Жилище бывши неизреченнаго естества Божественнаго выше слова и паче ума и грешным еси Споручница, подаваеши благодать и исцеления, яко Мати всех Царствующаго, моли Сына Твоего получити нам милость в день судный.

О, Владычице Преблагословенная, защитнице рода христианскаго, прибежище и спасение притекающих к Тебе! Вем, воистинну вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия, но имам многия образы прежде мене прогневавших Его милосердие: мытари, блудницы и прочия грешники, имже дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы помилованных очесем грешныя души моея представляя и на толикое Божие милосердие, оныя приемшее, взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему благоутробию. О, Всемилостивая Владычице! Подаждь ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога, Mатерними и святейшими Твоими молитвами, тяжким моим грехом прощение. Верую и исповедую, яко Той, Егоже родила еси, Сын Твой есть воистинну Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делом его. Верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский, и споручницу покаяния. Воистинну бо несть человеком иныя помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже уповая на Тя постыдится когда, и Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен бысть. Того ради Твою неисчетную благость молю: отверзи двери милосердия Твоего мене заблуждшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет, но умоли о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи, и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз со всеми получившими прощение воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемем веце. Аминь.

Православная молитва споручница грешных

икона Богородицы «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»

20 марта (7 марта по старому стилю) и 11 июня (29 мая)

Своё название икона Споручница грешных получила по содержанию одного из свитков, расположенных в четырёх углах иконы: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну». Споручница – означает Поручительница перед Иисусом Христом за согрешающих людей, неусыпная за них Ходатаица и Молитвенница.

В 1844 году в монастырь, где находилась икона Споручница грешных (Николо-Одринский монастырь близ города Карачева Орловской губернии) пришла купеческая жена Почепина с двухлетним сыном, который страдал от жестоких припадков, и попросила отслужить молебен пред иконою «Споручница грешных». Молебен отслужили, и больной ребёнок выздоровел. Вскоре от иконы последовали и другие чудесные знамения. С тех пор образ Божией Матери в Николо-Одринском монастыре стал считаться чудотворным. Особенно прославилась икона исцелениями во время эпидемии холеры в 1847/48 годах.

В 1846 году иеромонах Одрина монастыря был послан в Москву для сооружения ризы на чудотворную икону Божьей Матери Споручница грешных, где его приютил у себя подполковник Д. Н. Бонческул. В благодарность за его гостеприимство из Одрина монастыря был прислан точный список (копия) чудотворной иконы, сделанный на липовой доске.

Полученную икону Споручница грешных Д. Бонческул с благоговением поставил с другими иконами в домашний иконостас. Вскоре все стали замечать, что по иконе Споручница грешных мелькает необыкновенный блеск, а с самого образа начали истекать капли маслянистой влаги. Этой влагою помазали нескольких болящих, и они исцелились. Со всех сторон стали приезжать к иконе больные, молились перед нею и получали исцеление.

В 1848 году подполковник Бонческул пожертвовал свою икону «Споручница грешных» в приходскую Николаевскую церковь в Хамовниках. Истечение маслянистой жидкости из иконы продолжалось, и диакон, стоящий при иконе, отирал влагу бумагою и раздавал народу. Вскоре мироточение прекратилось, но в алтаре церкви начались явления необычного света в виде появлявшихся и исчезавших звёзд. Икона прославилась многими официально зафиксированными исцелениями.

В настоящее время чудотворные иконы Богоматери Споручница грешных находятся в Николо-Одринской пустыни в селе Одрино Карачевского района Брянской области и в Москве в храме святителя Николая в Хамовниках (ул. Льва Толстого, 2, метро «Парк культуры» (Кольцевая)).

Молитвы к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Споручница грешных»

Молитва первая перед иконой Споручница грешных

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небес­ная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет и молениям нашим скоропослушливо внемлет, аще не Ты, Всеблагая Споручнице, всех наших радостей Радость? Услыши же и нынешния песнопения и моления, и о мне грешном Тебе приносимыя. И буди мне Мати и Покровитель­ница и радости Твоея всем нам Подательница. Устрой жизнь мою, якоже хощеши и якоже веси. Вручаю бо себе Твоему покрову и промышлению, да ра­достно всегда пою Тебе со все­ми: Радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная. Радуйся, Пребла-гословенная; радуйся, Препрославленная во веки. Аминь.

Молитва вторая перед иконой Споручница грешных

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Се, бедный греш­ник предстоит Тебе! Не остави мене, всеми оставленнаго, не забуди мене, всеми забытаго, даждь ми радость, неведущему радования. О, тяжки мои беды и скорби! О, безмерны мои грехопадения! Яко тьма нощная — житие мое. И несть в сынех человеческих ни единаго сильнаго ми помощи. Ты — Единая моя Надежда. Ты — Единый мой Покров, Прибежище и Утвержде­ние. Дерзновенно простираю к Тебе немощныя мои руце и мо­лю: умилосердися о мне, Всебла­гая, пощади искупленнаго Кровию Сына Твоего, утоли болезни многовоздыхающия души моея, укроти ярость ненавидящих и обидящих мя, возстави силы моя увядающия, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути в делании заповедей Божиих. Огнем небесным коснися смущенныя души моея и исполни ю веры непостыдныя, любве нелицемерныя и надежды известныя. Да всегда пою и славлю Тебе, Преблагословенную мира Заступницу, Покров наш и Споручницу всех нас грешных, и поклоняюся Сыну Твоему и Спа­су нашему, Господу Иисусу Хри­сту, со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь.

Молитва третья перед иконой Споручница грешных

О Владычице Преблагословенная, защитнице рода христианскаго, прибе­жище и спасение притекающих к Те­бе! Вем, воистинну вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия: но имам многии образы прежде мене прогневавших Его благоутробие: мытари, блудницы и прочия грешники, им же дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповеда­ния. Ты убо образы помилованных очесем грешныя души моея представ­ляя и на толикое Божие милосердие, онех приемшее, взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему благоутробию. О всемилости­вая Владычице, да подаси ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Тво­ими молитвами тяжким моим грехам прощение. Верую и исповедую, яко Той, Его же родила еси, Сын Твой, есть воистину Христос, Сын Бога Жи­ваго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делам его. Верую же паки и исповедую Тебе быти истин­ную Богородицу, милосердия Источ­ник, Утешение плачущих, Взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский, и Споручницу покая­ния. Воистинну бо несть человеком ины помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже уповая на Тя постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никто же остав­лен бысть. Того ради молю Твою неисчетную благость: отверзи двери милосердия Твоего мне, заблудшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злоб­ный враг похитити мя ищет, но умоли о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи, и избавит мя от пагубы моея: яко да и аз со всеми получившими прощение воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Споручница грешных»

Избранней от Всевышняго, грешных Споручнице, преклоня­ющей на милосердие Сына Сво­его, да спасет иже созда рукою Своею, благодарственное пение приносим Ти, Мати Дево и Вла­дычице, о явлении дивныя Твоея и чудотворныя иконы, Ты же яко предстательство ко Господу иму­щи, потщися от обстояний мно­гообразных избавити ны и веч­ное спасение нам соделати, да, воспевающе, вопием Ти: Радуйся, грешным Споручни­це, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Ангелов лики благоговейно Тебе служат и святии вси немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую Ангелов Царя, Христа, Бога на­шего, мы же, грешнии, подражати им дерзающе и благохвалити Тя недоумеюще, смиренномудренно архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; Радуйся, Преблагословенная в женах, Дево Всенепорочная. Радуйся, Дщи Отца Небеснаго; Радуйся, Мати Сына Превечнаго. Радуйся, Духа Святаго селе­ние; Радуйся, Ангелов и человек непрестанное удивление. Радуйся, Честнейшая Херувим; Радуйся, Славнейшая без срав­нения Серафим. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Видящи Премилосердная Ма­терь Божия земное скорбное жи­тие наше, немощи и болезни, благоизволи дати нам в благо­словение и утешение, в радость и спасение и от всяких бед и напастей ограждение икону Свою святую, Споручницею грешным в ней нарекшися, да радостная пред сею иконою Ей приносяще, радостно всегда поют Богу: Аллилуиа.

Разум небесный открывающи, Богородице Дево, благоизволила еси многими чудесы прославити икону Твою святую, «Споручница грешных» именуемую, да вси, ведуще таковое Твое о ней бла­говоление, песненно Тебе зовут: Радуйся, Милосердная всех нас о Христе Мати; Радуйся, неистощимая сокро­вищнице Божественная благодати. Радуйся, Тобою бо нисходит к нам Божие благоволение; Радуйся, Тобою бо имамы вя­щее к Богу дерзновение. Радуйся, молитвы всех христи­ан приемлющая; Радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвер­гающая. Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем; Радуйся, яко молитвами Твои­ми Царство Небесное получити чаем. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Сила благодатная осеняет всех, Преблагословенная Матерь Божия, с верою к Тебе, яко Споручнице грешных, притекающих и святей иконе Твоей поклоняюшихся: Единей бо токмо Тебе дадеся дар всякое благое проше­ние скоро исполняти и грешных миловати и спасати, и Едина токмо Ты можеши воистину всем помощи елика хощеши, Богу по­ющим: Аллилуиа.

Имеющи Матернее о всех все­благое промышление, Ты, Все­благая Мати Божия, и самых отчаянных грешников ко спасе­нию призываеши, глаголющи: «Аз есмь Споручница грешных к Сыну Моему и Богу, Иже и обеща Мне слышати Мя всегда, да радостная Мне приносящий вечно радоватися будут чрез Ме­не». Сего ради мы, грешнии, Тебе, яко Споручнице нашей, ра­достно зовем: Радуйся, Заступнице усердная, от Бога нам дарованная; Радуйся, к Небесному отечеству Путеводительнице наша Бла­годатная. Радуйся, от рова погибели ис-хищающая; Радуйся, безпомощных на Свои всемощныя руце приемлющая. Радуйся, непрестанное уныние отгоняющая; Радуйся, падших ко благодати возставляющая. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; Радуйся, и неразумных разум­ными соделывающая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Бурею сомнений искушаемая некая жена не хотяше веровати чудесем, от иконы Твоея, Споручницы, бываемым, но внезапну язвою смертоносною пораженная, позна силу Твою всемощную, Владычице, и чудотворныя иконы Твоея благодать, и, раскаявшися, слезно моляше Тя о прощении неверствия ея, милосердием же Твоим исцеленная, благодарст­венно Богу о Тебе всегда вопияше: Аллилуиа.

Слышит Господь Твоя о нас на Небеси ходатайства, Царице Небесная, и исполняет Твоя про­шения, мы же, грешнии, яко нее благую Скоропослушницу и Споручницу нашу, просим и молим Тя: Владычице, скоро услыши моления наша и вся наша печали на радость преложи и прошения всех зде молящихся скоро исполни, да радостно всег­да поем Ти: Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных; Радуйся и Сама у Престола Сына Твоего всегда о нас мо­лящаяся. Радуйся, Споручнице грешных; Радуйся, Взыскание погибших. Радуйся, нечаянную радость верным дарующая; Радуйся, и наша прошения скоро исполняющая. Радуйся, Милостивая, всегда нас милующая; Радуйся, житие наше доброе устрояющая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Яко лучезарную звезду, весь мир озаряющую, подавала еси нам, Владычице Мира, честную Твою икону, «Споручницею греш­ных» именуемую, на нюже взирающе, Самой Тебе, истинней Божией Матери и Деве, покло­няемся, глаголюще: Владычице, приими молитвы раб Твоих и избави ны от всякия нужды и печали, восхваляющих Тя и Богу воспевающих: Аллилуиа.

Некий благоговейный муж страхом велиим преисполнися, егда в нощь Светлаго Христова Воскресения виде икону Твою, Споручнице Всеблагая, светом Небесным блистающуюся и, яко дождевныя капли, миро источаю­щую и молниевидныя искры испущающую, познав в сем зна­мении милости Твоея к людем, со слезами умиления и благода­рения радостно воспе Тебе, Преблагословенней Матери Божией: Радуйся, огнь Божественный неопально державшая, имже гре­хи наша попаляются; Радуйся, Свет неприкосновен­ный носившая, имже души наша просвещаются. Радуйся, руце Свои в поруче­ние о нас Богу приносящая; Радуйся, вход в Царство Не­бесное и нам, грешным, отвер­зающая. Радуйся, яко молния тьму гре­хов наших разсекающая; Радуйся, яко миро благовон­ное, сердца наша умягчающая. Радуйся, источники чудес всю­ду источающая; Радуйся, иконою Твоею вся люди возвеселяющая. Радуйся, грешным Споручни­це, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Весь мир христианский про­поведует милости и чудеса Твоя, Препрославленная Мати Господа, и светлокрасуется многими чудо-творными Твоими иконами, среди коих икона Твоя, «Споручница грешных» именуемая, яко луна полная, лучами милости Твоея и чудес немерцаемо сияет, просвещающи и освещающи души на­ша светом Божия благодати, подвизающи нас хвалебно Богу взывати: Аллилуиа.

Возсия в одну из нощей свет небесный в храме Николо-Ха-мовническом, егда прият образ Твой чудотворный, Споручнице грешным, светильники тогда и лампады невидимою силою в храме сем возжигахуся, света горящая аки в служении незримо кем окрест престола ношашеся. Людие же, вне храма стоявшии и сия вся видевше, дивляхуся, славяще Тя, Мати Божия, и Сы­на Твоего, мы же, воспоминающе дивное сие видение, с умилени­ем Тебе глаголем: Радуйся, скорби наша в радость претворяющая; Радуйся, нена-деющихся несом­ненною надеждою возвеселяющая. Радуйся, свеще, у престола Божия присногорящая; Радуйся, лампадо, елеем Божествен-ным светящая. Радуйся, свете лучезарный, пу­ти жизни нам показующий; Радуйся, храме одушевленный, всех нас освещающий. Радуйся, уповающим на Тя непостыдную жизнь дарующая; Радуйся, и по смерти неотступно о них пред Богом хо­датайствующая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Хотя Долготерпеливый Гос­подь явити Бездну Своего чело­веколюбия и щедрот, избра Тебе, Пресвятая Дево, в Матерь Себе и яви Тя неисчерпаемым источни­ком милостей Своих, да аще кто праведным судом Божиим осуж­дения достоин, Твоим ходатайст­вом, яко грешным Споручницы, сохранен будет, велегласно зо­вый: Аллилуиа.

Дивная дела Твоя показал еси нам, Господи, в Пречистей Твоей Матери и дивну даровал еси нам Ея икону, паче лучей солнечных просвещающу люди, яко Самую зрящих Богородицу и верою сер­дечною от души любовию, яко Божией Матери и Деве, Ей во­пиющих: Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются; Радуйся, чаше, еюже радость и спасение вси восприемлем. Радуйся, Живоносный источниче, всех нас оживотворяющий; Радуйся, цвете неувядаемый, всех нас облагоухающий. Радуйся, скорбей наших ус­лаждение; Радуйся, печалей наших утоление. Радуйся, болезней наших вра­чевание; Радуйся, от бед скорое наше избавление. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу Апосто­ла, не имамы зде пребывающаго града. Но к кому прибегнем, Владычице, в скорбех жития на­шего, аще не к Тебе, Всеблагая Споручнице о нас грешных! Не отвержи нас, Мати Божия, и не рцы нам: «Не вем вас грехов ради ваших», но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием во славе Небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.

Всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, Владычице, Споручнице грешным, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Превечнаго Младенца, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже поклоняющеся боголепно, яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней Богородице, умильно глаголем: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщы, Тебе вопиющия: Радуйся, алчущих Питатель-нице; Радуйся, нагих одеяние. Радуйся, вдов Защитительнице; Радуйся, сирот Покровитель­нице. Радуйся, гонимых и обидимых Заступнице; Радуйся, страждущих и пле­ненных скорая Освободительнице. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Все естество ангельское похвальныя песнопения приносит Тебе, Божией Матери и Споручнице всех припадающих Тебе, просящих Твоея помощи и Твоего утешения, яко твердым и крепким Твоим предстательством праведных веселиши, грешных заступаеши и от бед избавлявши и печали утоляеши и молишися о всех, верою зовущих о Тебе Богу: Аллилуиа.

Витийствующий всяк язык недоумеет благохвалити Тя по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице: обаче Благая сущи, веру приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси Пред­стательница, Тебе зовущих: Радуйся, сиянием Пречистыя души Твоея всю землю просве­тивщая; Радуйся, чистотою телесе Тво­его вся небеса возвеселившая. Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая; Радуйся, всегда Матернюю любовь Твою к нам являющая. Радуйся, всех даров духовных и телесных всемощная Податель­нице; Радуйся, благ временных и вечных усердная нам Ходатаице. Радуйся, двери Царствия Христова верным отверзающая; Радуйся, и на земли радостию и веселием сердца наша исполняющая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Спасти хотя род человеческий от вечныя муки и непрестающия скорби, Человеколюбец Господь Тебе, Матерь Свою, дарова зем­ным на помощь, глаголя: сынове человечестии, се Мати Моя по­кровом и прибежищем вам да будет, печальным — утешением, скорбящим — радованием, обидимым — Заступницею, бедству­ющим — помощию, больным — целительницею, грешным — Споручницею, да всех из глуби­ны греховныя воздвигнет, во­пиющих: Аллилуиа.

«Царю Небесный, Сыне и Бо­же Мой, — тако молит за нас всегда Небесная Царица, — приими всякаго человека, славящего Тя и призывающаго Имя Твое Святое, и прославляющих Мя Имени Твоего ради, и не отрини их от лица Твоего, но благоволи в них и приими от них всякое благое моление и всех от бед избави». Мы же, грешнии, на-деющиися на Твоя Матерния мо­литвы, зовем Ти: Радуйся, яко Ты еси Молитвенница наша к Богу теплая; Радуйся, яко Твоя молитва всегда пред Богом многомощна. Радуйся, Твоими молитвами и наша убогия моления богоприятными соделовающая; Радуйся, и наше недостоинст-во Твоим предстательством восполняющая. Радуйся, кающихся грешников непостыдная Споручнице; Радуйся, всех христиан право­славных Заступнице. Радуйся, вся наша болезни ис­целяющая; Радуйся, облак страстей и ис­кушений разгоняющая. Радуйся, грешным Споручни­це, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Пение всеумиленное приими от нас, Небесная Споручнице на­ша, и молитву, приносимую Те­бе, Дево Богородице, скоро услыши: к Тебе бо в напастех, скорбех и печалех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем и молим: Владычице, утоли печали и приими молитвы раб Твоих, о Тебе поющих: Аллилуиа.

Светлыми лучами знамений и чудес немерцаемо сияет святая икона Твоя, Богородице Дево, и всех благодатно озаряет, с верою пред нею Тебе молящихся, прогоняющи всякое вражие действо силою Божиею, от нея исходя­щею. Темже радуемся мы, грешнии, имуще таковую чудную икону Твою в храме своем, яко залог Твоего к нам и храму нашему благоволения, и Тебе, Споручнице нашей и Скоропослушнице молений наших, бла­годарственно взываем: Радуйся, радость благодатную нам изливающая; Радуйся, утешение духовное скоро нам подающая. Радуйся, желания богоугодныя исполняющая; Радуйся, во всяких скорбных обстояниях на помощь нам по­спешающая. Радуйся, в вере и благочестии живущих зело любящая; Радуйся, сердца их любовию к Богу и людям воспламеняющая. Радуйся, в час недоумения мысль благу на сердце пола­гающая; Радуйся, во всем упование на Бога имети нас научающая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

Благодать Божия, присущая святей Твоей иконе, «Споручницею грешных» именуемой, Богомати Владычице, влечет к ней всех скорбящих и грехми многи­ми и напастьми обремененных, и не тщы отходят они от сего источника многообразных Твоих милостей и щедрот, но в скорбех — отраду, в напастех — защиту, в болезнях — цельбу и вся для души и телес благопотребныя неоскудно получают от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, аще по Бозе все упование на Тя возлагают, поюще: Аллилуиа.

Поюще неизреченное Твое Матернее к нам грешным мило­сердие, хвалим Тя, яко Всемощную Споручницу нашу, благосло­вим Тя, яко Всеблагую Скоропослушницу молений наших, и со умилением поклоняемся Тебе в честней Твоей иконе, веруем бо и уповаем, яко и ныне ис­просиши нам у Сына Твоего и Бога, да в жизни сей и по смерти нашей милосердие Его неотступно будет о всех, с любовию поющих Ти: Радуйся, Твоими молитвами весь мир спасающая; Радуйся, Твоими ходатайствы всю Вселенную заступающая. Радуйся, яко всем с верою притекающим скоро помогающая; Радуйся, и Небеснаго Царствия им испрошающая. Радуйся, яко на икону Твою взирающе, Самой Тебе, истинней Богородице, поклоняемся; Радуйся, Твоим предстательством вся благая желания наша скоро исполняющая. Радуйся, и в час смертный верных Своих не оставляющая; Радуйся, и по смерти о вечно блаженнем их упокоении хода­тайствующая. Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая.

О, Всепетая Мати, Всеблагая Споручнице спасения грешных, Богородице Дево! Приими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение Ти принесохом, и испроси нам у Всещедраго Бога в вере православной непоколебимость, в любви христианской преуспеяние и грехов наших прощение, да пред-стательством Твоим унаследим Царствие Не­бесное и сподобимся со всеми святыми пети Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Также читайте у нас на сайте:

Иконы Божьей Матери – Информация о видах иконописи, описания большинства икон Божией Матери.

Жития Святых – Раздел посвященный Житиям Православных Святых.

Начинающему христианину – Информация для тех, кто недавно пришел к Православной Церкви. Наставления в духовной жизни, базовая информация о храме и т.д.

Литература – Собрание некоторой Православной литературы.

Православие и оккультизм – Взгляд Православия на гадания, экстрасенсорику, сглаз , порчу , йогу и подобные “духовные” практики.

http://pravkurs.ru/ – Православный интернет курс дистанционного обучения. Рекомендуем пройти этот курс всем начинающим Православным Христианам. Обучение через интернет проходит два раза в год, запишитесь на следующие курсы сегодня

Первое Православное радио в ФМ диапозоне!

Можете слушать в автомобиле, на даче, везде где у вас нет доступа к Православной литературе или другим материалам.

Оценка 4.3 проголосовавших: 55
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here