Молитва по окончании чтения кафизмы

Все о религии и вере - "молитва по окончании чтения кафизмы" с подробным описанием и фотографиями.

Псалтирь. Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири

ПО СОВЕРШЕНИИ ЖЕ НЕКОЛИКИХ КАФИСМ

ИЛИ ВСЕГО ПСАЛТИРЯ, И ПЕСНЕЙ:

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

П оми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Г о́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Д ух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Е й Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

М ногоми́лостиве и Преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ Да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, eго́же вся тварь Небе́сных сил стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлюбле́ннаго Твоего́ О́трока, Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со А́нгелы во еди́н соста́в устро́ит. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние; кал сый и персть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Свое́ю от рабо́ты вра́жия свободи́л есть ду́шы на́ша, да о́бщники вся, и́же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит их, от нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ ум мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ма мои́ма исто́чник слез посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наста́вляя мя к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдием Твои́м и вся бли́жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́твами всех святы́х. И приими́ в честь сия́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ю за ся, и не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́лостив Сый и Человеколю́бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3) . Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Молитва по окончании чтения кафизмы

ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАФИЗМ

ИЛИ ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири:

Д остойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Или О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор, и человеческий род, освященный храме, и раю словесный: девственная похвало, из Неяже Бог воплотися, и Младенец бысть, прежде век сый Бог наш: ложесна бо Твоя престол сотвори, и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

Трисвятое. И по Отче наш.

Тропари, глас 6:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, едина Благословенная.

Таже, Господи, помилуй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности уныния, любоначалия, и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения, и любве, даруй ми рабу Твоему.

Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многомилостиве и Премилостиве Господи и всего добра Дателю, Человеколюбче, и всея вселенныя Царю, многоименитый Владыко и Господи! Нищ и убог есмь аз, дерзаю призывати чудное и страшное, и святое имя Твое, eгоже вся тварь Небесных сил страхом трепещут. Низу на земли неизреченнаго Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленнаго Твоего Отрока, Егоже от безначальных недр Твоея Отеческия славы, неразлучным Божеством отрыгнул еси, да человеки со Ангелы во един состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение; кал сый и персть, Тебе, неизглаголаннаго Света призываю, немощию плоти обложен, юже милостивне Слово Твое понесе, и смертию Своею от работы вражия свободил есть душы наша, да общники вся, иже верою ярем работы Твоея на ся вземшыя, славы Твоея сподобит их, от неяже сатана льстивый отпаде. Помилуй мя, омраченнаго греховными помыслы, возведи ум мой удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горети, очима моима источник слез посли, и на конец исхода души моея сотвори мя безпорочна Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвизатися усердно. Помяни, Господи, родители моя милосердием Твоим и вся ближния моя, и братию, и други, и соседы, и вся православныя христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, яже глаголах пред Тобою за ся, и не мерзко Ти буди с воздыханием моление сие, яко милостив Сый и Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца славим со Единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Посем Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй (3) . Благослови.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и Святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва по окончании чтения кафизмы

Обычай читать Псалтирь по усопшим восходит к глубокой древности, чтение это несомненно приносит им великое утешение само по себе, как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним и памяти о них живых собратий. Приносит оно им и великую пользу, ибо приемлется Господом как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов поминаемых – так же, как приемлется Им вообще всякая молитва, всякое доброе дело.

Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири самими поминающими: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия к поминаемым их живых собратий, которые сами лично хотят потрудиться в память их, а не заменять себя в труде другими.

Господом подвиг чтения будет принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих ее, трудящихся в чтении.

Конечно принимать на себя чтение Псалтири при гробе усопшего может тот, кто к этому способен и располагает определенными знаниями, подобающими для служения священному делу. Жертвенный порыв поминающих родственников или друзей покойного может во многом, но не во всем восполнить их слабую подготовленность. Кроме того, чтение Псалтири при гробе должно быть по возможности непрерывным, а для этого необходимо несколько сменяющихся чтецов. Поэтому существует обычай приглашать для священного чтения способных к нему людей, присоединяя к этому приглашению подачу милостыни за поминаемых. Однако в любом случае долг внимания к слову Божию и молитвы за душу умершего лежит не на одном чтеце Псалтири, но и на домашних родственниках усопшего.

Само чтение Псалтири по усопшим бывает двух родов. Первый – это сугубое чтение Псалтири над гробом почившего в ближайшие дни и недели по его кончине – например, до 40-го дня. Чтение боговдохновенных псалмов Давидовых в идеале должно быть ежедневным частным занятием православных христиан, поэтому распространен обычай соединять келейное (домашнее) чтение Псалтыри с поминанием живых и усопших – таков другой род чтения Псалтири с поминовением.

Если Псалтирь читается только за усопшего, перед первой кафизмой обязательно читается Канон за единоумершего. После канона – “Достойно есть..” и далее до конца, как указано в чине келейного чтения Канона за единоумершего.

Когда псалтирь читается у гроба усопшего, то сначала присутствующим иереем совершается Последование по исходе души и тела. За тем чтец начинает чтение Псалтири

По окончании всей Псалтири чтец читает опять Канон за единоумершего и после него снова начинается чтение Псалтири, и так повторяется во все время чтения Псалтири за усопшего.

“При чтении Псалтири при гробе усопшего, – пишет владыка Афанасий (Сахоров) в своем исчерпывающем исследовании “О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви”, – нет нужды читать по кафизмам назначенные для обычного келейного правила тропари и молитвы. Более соответственным будет во всех случаях, и после каждой “Славы:”, и после кафизмы, читать специальную поминальную молитву. Практика Древней Руси освятила употребление в этом случае того заупокойного тропаря, которым должно завершаться келейное чтение заупокойных канонов: “Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего”, причем во время чтения полагается пять поклонов, в самый тропарь читается трижды. Согласно той же старинной практике, чтение Псалтыри за упокой предваряется чтением Канона за умершего, после которого начинается чтение Псалтири. По прочтении всех псалмов опять прочитывается заупокойный Канон, после которого снова начинается чтение первый кафизмы. Такой порядок продолжается во всё время чтения Псалтири за упокой”.

Сейчас получила распространение и несколько другая традиция чтения Псалтири у гроба: по первой и второй “Славе:” кафизмы, читается молитва “Помяни, Господи Боже наш. “, а по окончании кафизмы, читаются тропари покойны (а не тропари по окончании данной кафизмы) и положенная после кафизмы молитва. Такой порядок чтения рекомендуется в Псалтири издания Московской Патриархии (1973 г.) и некоторых других изданиях.

При чтении Псалтири при гробе усопшего, следует учитывать традицию и всякий раз предварять чтение 1-ой кафизмы чтением заупокойного канона.

В заключение остается лишь добавить, что любому чтецу Псалтыри (опытному или не опытному), приличнее стоять, как человеку молящемуся (в ногах у гроба усопшего), если особенная крайность не заставляет его сесть. Небрежность в этом деле, как и при соблюдении других благочестивых обычаев, оскорбительна и для священного обряда, благословляемого Святой Церковью, и для слова Божия, которое при небрежности читается как бы в несоответствии с намерением и чувством молящегося христианина.

Последование при чтении Псалтири по усопшим

Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

(При чтении кафизмы по каждой “Славе” (которая читается как “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь”) произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды.),

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

(Затем читается молитвенное прошение за усопшего “Помяни, Господи Боже наш. ”, находящееся в конце “Последования по исходе души”, и на нем поминается имя усопшего с присоединением (до сорокового дня со дня смерти) слова “новопреставленного ):

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего [имярек] и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Затем продолжается чтение псалмов кафизмы). По окончании кафизмы читается:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды);

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Господи, помилуй (40 раз)

(Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.)

Символ Веры

Порядок чтения Псалтири по усопшим

Чтение неусыпаемой Псалтири в Иерусалиме

В Православной Церкви существует добрый обычай непрерывного чтения Псалтири над телом усопшего (кроме времени, когда совершаются при гробе панихиды или заупокойные литии) до его погребения и в память после его погребения.

Чтение Псалтири по усопшим имеет свое начало в самой отдаленной древности. Служа молитвою ко Господу за умерших, оно приносит им великое утешение и само по себе, как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним их живых собратий. Приносит оно им и великую пользу, ибо приемлется Господом как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов поминаемых – так же, как приемлется Им вообще всякая молитва, всякое доброе дело.

Чтение Псалтири начинается по окончании “Последования по исходе души”. Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири самими поминающими: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия к поминаемым их живых собратий, которые сами лично хотят потрудиться в память их, а не заменять себя в труде другими. Господом подвиг чтения будет принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих ее, трудящихся в чтении. Читать Псалтирь может любой благочестивый верующий, имеющий навыки безошибочного чтения.

Положение читающего Псалтирь – это положение молящегося. Поэтому читающему Псалтирь приличнее стоять как человеку молящемуся (в ногах у гроба усопшего), если особенная крайность не заставляет его сесть. Небрежность в этом деле, как и при соблюдении других благочестивых обычаев, оскорбительна и для священного обряда, благословляемого Святой Церковью, и для слова Божия, которое при небрежности читается как бы в несоответствии с намерением и чувством молящегося христианина.

При чтении слова Божия над телом усопшего должны присутствовать родные и близкие покойного. Если невозможно и не всегда удобно домашним и сродникам непрерывно участвовать в молитве и чтении Псалтири, то, по крайней мере, по временам им нужно присоединяться своим молением к молитве чтеца; особенно уместно это делать во время чтения заупокойной молитвы между псалмами.

В Апостольских постановлениях заповедано совершать псалмопения, чтения и молитвы по усопшим в день третий, девятый и четыредесятый. Но преимущественно установилось обыкновение читать псалмы по усопшим три дня или все сорок дней. Тридневное чтение Псалтири с молитвами, составляющими особый обряд погребения, большей частью совпадает с тем временем, в продолжение которого тело покойного пребывает в доме.

Псалтирь состоит из 20 разделов — кафизм, каждая из которых делится на три “Славы”. Перед чтением первой кафизмы произносятся предначинательные молитвы, положенные перед началом чтения Псалтири. По окончании чтения Псалтири произносятся молитвы, положенные по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

(При чтении кафизмы по каждой “Славе” (которая читается как “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь”) произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды.),

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

(Затем читается молитвенное прошение за усопшего “Помяни, Господи Боже наш. ”, находящееся в конце “Последования по исходе души”, и на нем поминается имя усопшего с присоединением (до сорокового дня со дня смерти) слова “новопреставленного ):

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего [имярек] и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Затем продолжается чтение псалмов кафизмы). По окончании кафизмы читается:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго

(находящиеся в начале “Последования по исходе души”)

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

(Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.) ..

Церковные требы в православных храмах Иерусалима

Сорокоуст о упокоении

Неусыпаемая псалтирь

Церковная записка

Молебен о здравии

Сорокоуст о здравии

Храмы и монастыри в которых совершаются богослужения

Copyright Символ Веры ©2007 – 2017. All Rights Reserved.

Оценка 4.2 проголосовавших: 62
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here