Католическая молитва на польском языке

Все о религии и вере - "католическая молитва на польском языке" с подробным описанием и фотографиями.

Католическая молитва на польском языке

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

Молитвы

Ежедневные

Для принятия Таинств

Для священнослужителей

Богослужения

Чин Литургии

Proprium Liturgiae

Liturgia Horarum

Таинства и требы

Доп. богослужения

  акафисты, каноны, молебны

  литании, процессии

  Музыка

  Песенник (ноты, midi)

  Библиотека

  Книги, статьи

  Каталог ссылок

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl siĘ za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Ufam Tobie, boś Ty wierny,

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  – i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, – a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

  Maryjo, Królowo Polski,

  jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

  Основные молитвы по-польски

  Для католиков латинского обряда. Основные молитвы, Акты Веры, упования, любви и рскаяния, молитва к Ангелу-Покровителю. (По книге “Mo’j katechizm. Przyjdz’ Panie Jezu”)

  • Laudetur Iesus Christus!
  • О Сайте
  • Поиск
  • Карта Сайта
  • Гостевая Книга
  • Обратная Связь

  Любое воспроизведение данных материалов – только с разрешения администраторов сайта!

  Молитва «Отче наш» на польском языке

  niech się święci imię Twoje!

  Niech przyjdzie królestwo Twoje;

  niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

  Albowiem Twoje jest

  i chwała na wieki wieków.

  Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

  них щи свíнчи и́ме Твóе!

  них пщи́йдже кролéство Твóе;

  них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

  Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

  и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

  и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

  Альбóвием Тво́е йе́ст

  и хвáва на вéки вéков.

  nih shi svínchi ímie Tvóye!

  nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

  nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

  Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

  i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

  i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

  Основные католические молитвы на каждый день

  W. I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  P. Oto ja służebnica Pańska.

  W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

  P. A Słowo stało się ciałem.

  W. I mieszkało między nami.

  P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

  W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

  W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

  P. Niech odpoczywają w pokoju.

  Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

  Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

  Módl się za nami do Boga. Alleluja.

  P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

  W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

  Все. И поченла з Духа Швентего.

  Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

  Свящ. Ото я служебница Паньска.

  Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

  Свящ. А Слово стало щен чалэм.

  Все. И мешкало мендзы нами.

  Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

  Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

  Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

  Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

  Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

  Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

  Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

  Свящ. Нех одпочиваён в покою.

  Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

  Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

  Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

  Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

  Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

  Все. И зачала с Духа Святого.

  Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

  Свящ. Вот я – прислуга Господня.

  Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. И Слово стало телом.

  Все. И жило между нас.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

  Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

  Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

  Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

  Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

  Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

  Все. И сияние вечное пусть им светит.

  Свящ. Пусть отдыхают в мире.

  Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

  Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

  Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

  Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

  Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

  Католичество

  Гюстав Доре

  Категории раздела

  Храмы

  Download

  КЦ ОФИЦИАЛЬНО

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Wierzę, coś objawił, Boże,

  Twe słowo mylić nie może.

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Bądź miłościw mnie grzesznemu

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  Католическая молитва на польском языке

  Виды городов Польши поражают воображение. Это не только туристические центры, но и города-музеи. Замки, дворцы, ратуши.

  Страна, подарившая миру известных ученых, композиторов, общественных деятелей. Простирается от Карпат до Балтики.

  Славянские народы помнили о своем древнем родстве, и существовало предание, что они произошли от трех родных братьев — Леха, Чеха и Руса.

  Тексты на Польском

  Учебные пособия. Тренировочные тексты на Польском языке. Можно почитать, послушать. Учите язык с удовольствием .

  Города Польши

  Интересные города в Польше

  Говорим по Польски

  Учим Польский язык

  Стихи на Польском

  Jan Brzechwa, Julian Tuwim

  Фильмы на Польском

  Информация

  Полезная и интересная

  Тексты молитв

  Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

  Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

  Niebie , tak i na ziemi .

  Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

  nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

  wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

  Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

  Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

  Twojego Jezus . Swieta Maryjo

  Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

  smierci naszej . Amen .

  Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

  wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

  swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

  aby lud Chrzescijanski , ktory od

  Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

  Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen .

  Za niewierzacych w Chrystusa

  Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

  narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

  Kosciola rodziny wszystkich

  ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

  prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen

  Modlitwa o madrosc

  Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

  swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

  mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

  swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

  pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

  Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

  przewodzic w mych czynach

  i ustrzeze mnie w chwale swojej . Amen

  © Copyright Exclufoto . All Rights Reserved

  English2017

  Английский простым языком

  Молитва «Отче наш» — на английском языке — текст и аудио

  Предлагаю ознакомиться с молитвой Господу «Отче Наш» на английском языке.

  Примечательно, что молитва является главной и повседневной у католиков и протестантов.

  Её читают, как в храмах, так и в обычной жизни.

  Интересно открывать такие вещи.

  Я была уверена, что молитва «Отче наш» является исключительно православной старо-славянской молитвой.

  The Lord’s Prayer — Молитва Отче наш на английском

  У католиков и протестантов эта молитва называется по-разному.

  У католиков молитва Господу называется ‘The Our Father’.

  Те, кто хочет услышать, как звучит молитва на английском языке — я прилагаю аудио.

  The Our Father — The Lord’s Prayer

  hallowed be thy name;

  thy kingdom come;

  thy will be done in earth as it is in heaven.

  Give us this day our daily bread;

  and forgive us our trespasses

  as we forgive them who trespass against us;

  and lead us not into temptation,

  but deliver us from the evil one.

  Да святится имя Твое,

  да приидет Царствие Твое,

  да будет воля Твоя,яко на небеси и на земли.

  Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

  и остави нам долги наша,

  якоже и мы оставляем должником нашим;

  и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

  Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

  Подборки по теме

  Навигация по записям

  One thought on “ Молитва «Отче наш» — на английском языке — текст и аудио ”

  Yes! We say the same prayer.

  This prayer is one of the things that Orthodox, Catholics, and Protestants all use.

  Protestants call it ‘The Lord’s Prayer’ and Catholics usually call it ‘the Our Father.’

  где скачать католические молитвы на белорусском или польском языках?

  w Trójcy jedyny prawdziwy,

  Wszechmocny i miłosierny.

  Dasz mi grzechów odpuszczenie,

  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Jednak nas wszystko miłuję,

  Nad wszystko, co jest stworzone,

  Boś Ty dobro nieskończone.

  Jedynie dla Twej miłości.

  Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Ty zawsze przy mnie stój,

  Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

  Bądź mi zawsze ku pomocy.

  – i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

  – niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

  – i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.

  Католическая молитва на польском языке

  qqq Cвяты Ружанец

  Ружанец (на лаціне rosarium – ружавы кветнік) – пэўны спосаб малітвы, паслядоўнасць якой адлічваецца, нібы па пялёстках ружы, што разгортваецца ярусамі па пяць малітваў у кожным. Малітва гэта спалучаная з роздумам пра падзеі з жыцця Езуса і Панны Марыі, што ўтвараюць чатыры часткі Ружанца – радасныя таямніцы, балесныя таямніцы, таямніцы святла і хвалебныя. Сам спосаб малітвы прыйшоў з хрысціянскага Усходу, дзе з’явіўся прыкладна ў ІІІ ст. Кожная асобная малітва (паклон) адзначалася вузельчыкам на вяроўцы. Праз пяць стагоддзяў ён прыйшоў на Захад, дзе атрымаў лацінскую назву Pater noster (ад першых словаў малітвы Ойча наш, адсюль і беларускія «пацеркі»). Сучасная форма Ружанца ўсталявалася ў 1470-х гадах праз дамініканаў Алана дэ Рупэ і Якуба Шпрэнгера і была ўпершыню надрукаваная ў 1481 г. У 1520 г. яна была асвечаная папам Львом Х і названая Ружанцам Найсвяцейшай Панны Марыі.

  Актуальнасць ружанцовай малітвы для нашага часу падкрэсліў папа Ян Павел ІІ. У 2002 г. Святы Айцец выдаў Апостальскі ліст Rosarium Virginis Mariae, у якім запрасіў нанава адкрыць Ружанец і дапоўніў яго новаю часткаю – таямніцамі святла, прысвечанымі публічнай дзейнасці Хрыста.

  Ружанец – «вянок ружаў» – нібы з найлепшых кветак сплецены з найдаражэйшых малітваў: Ойча наш, якой навучыў нас сам Пан Езус, і Вітай, Марыя, якою віталі Марыю Божы пасланец арханёл Габрыэль і святая Альжбета, маці Яна Хрысціцеля.

  Ружанцам завецца таксама нізка асаблівым чынам змацаваных пацерак (драўляных, касцяных, бурштынавых і інш.), дзе кожнаю пацеркаю адзначаецца асобная малітва.

  Як маліцца на ружанцы

  Звычайна Ружанец пачынаецца ўступнымі малітвамі, якія гаворацца на крыжыку і пяці першых пацерках. Зрабіўшы знак крыжа і кажучы У імя Айца, гавораць, трымаючы крыжык, Веру ў Бога Айца, затым на першай пацерцы – Ойча наш, на трох наступных – тры Вітай, Марыя і на пятай – Хвала Айцу.

  Ружанец складаецца з чатырох частак, у кожную з якіх уваходзяць пяць таямніцаў. У кожнай таямніцы на першай асобнай пацерцы гаворыцца Ойча наш, на дзесяці змацаваных разам пацерках – дзесяць Вітай, Марыя, і на наступнай, асобнай пацерцы – Хвала Айцу і Сыну, а таксама:

  Пацеркі, якімі мы карыстаемся, маюць пяць дзесяткаў, падзеленых між сабою пяццю асобнымі пацеркамі. Таму, перабраўшы іх адзін раз, мы можам памаліцца толькі адну частку Ружанца. Каб згаварыць яго цалкам, неабходна перабраць пацеркі чатыры разы.

  На пачатку кожнай таямніцы звычайна прыгадваем яе сэнс і разважаем аб жыцці Езуса і Марыі. Разважанне – найважнейшы сэнс Ружанца. Без яго Ружанец падобны да цела без душы.

  Адгаворваючы Ружанец без разважанняў, мы часта ператвараем яго ў паўтарэнне слоў. Ёсць розныя спосабы разважання таямніцаў Ружанца.

  Напачатку можна разважаць, дапамагаючы сабе тэкстамі, пададзенымі ніжэй. Пазней, глыбей спасцігшы Ружанец, можна абапірацца на ўласныя разважанні.

  Гэты вянок малітваў і разважанняў называюць яшчэ «малым Евангеллем», «лесвіцаю ў неба».

  1 «Веру ў Бога. » 1 раз

  2 «Ойча наш. » 1 раз

  3 «Вітай, Марыя. » 3 разы

  4 «Хвала Айцу. » 1 раз

  4 Назваць таямніцу Ружанца

  4 «Ойча наш. » 1 раз

  5 «Вітай, Марыя. » 10 разоў

  6 «Хвала Айцу. » 1 раз

  6 Назваць наступную таямніцу Ружанца

  6 «Ойча наш. » 1 раз

  7 «Вітай, Марыя. » 10 разоў

  qqq Таямніцы Святога ружанца

  (молімся ў панядзелак і суботу)

  І. Звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі

  У шосты ж месяц Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да Дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя Дзевы – Марыя.

  Анёл, увайшоўшы да Яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою».

  І сказаў Ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла Ты ласку ў Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш Сына, і дасі Яму імя Езус».

  Тады Марыя сказала: «Вось я, Слуга Пана. Няхай мне станецца паводле твайго слова».

  ІІ. Адведзіны Паннай Марыяй святой Альжбеты

  Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшалася ў горную краіну, у горад Юды. І ўвайшла ў дом Захарыі, і прывітала Альжбету. Напоўнілася Альжбета Духам Святым.

  І ўсклікнула моцным голасам, і сказала: «Благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго!»

  І сказала Марыя: «Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, Маім Збаўцы».

  ІІІ. Нараджэнне Езуса Хрыста

  Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць Ёй. І нарадзіла Сына свайго, і паклала ў яслі, но не было ім месца ў заездзе.

  У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак.

  Раптам з’явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх.

  І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан».

  ІV. Ахвяраванне Хрыста ў святыні

  Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі Езуса прынеслі Яго ў Ерузалем, каб прадставіць перад Панам.

  Быў у Ерузалеме чалавек, імя якога Сімяон. Ён узяў Яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў».

  І сказаў Марыі, Маці Яго: «Вось Гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраэлi, і на знак, якому супраціўляцца будуць. І праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў».

  V. Езуса знаходзяць у Ерузалемскай святыні

  Засталося Дзіця Езус у Ерузалеме, і не заўважылі гэтага Ягоныя бацькі. Пасля трох дзён знайшлі Яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх.

  І сказала Яму Маці Ягоная: «Сыне, чаму Ты зрабіў нам гэтак? Вось айцец Твой і Я ў вялікім смутку шукалі Цябе».

  І сказаў ім: «Чаго вы Мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што Мне трэба быць у тым, што належыць Айцу Майму?»

  (молімся ў чацвер)

  І. Хрост Езуса ў Ярдане

  Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і раскрыліся Яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся, як голуб, і сыходзіў на Яго.

  І голас з неба прамовіў: «Гэта Сын Мой умілаваны, якога Я ўпадабаў».

  ІІ. Езус аб’яўляе сябе на вяселлі ў Кане

  (пар. Ян 2, 1. 3. 7-9. 11)

  У Кане Галілейскай было вяселле.

  І, калі не хапіла віна, Маці Езуса сказала Яму: «Не маюць віна».

  Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою».

  І кажа ім: «Цяпер зачарпніце і занясіце кіраўніку вяселля».

  Кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном.

  Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай.

  ІІІ. Абвяшчэнне Божага Валадарства і заклік да навяртання

  (пар. Мк 1, 14-15; Лк 8, 1)

  Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Евангелле Божае і кажучы, што настаў час і наблізілася Валадарства Божае: кайцеся і верце ў Евангелле.

  Пасля праходзіў Ён па гарадах і вёсках, прапаведуючы і абвяшчаючы Добрую Навіну аб Валадарстве Божым.

  ІV. Перамяненне Езуса на гары Табор

  (пар. Лк 9, 28-29. 35)

  Езус узяў з сабою Пятра, Яна і Якуба і ўзышоў на гару памаліцца.

  І калі Ён маліўся, выгляд твару Яго перамяніўся, і вопратка Ягоная стала бліскуча-белай.

  А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта Сын Мой выбраны, Яго слухайце».

  V. Устанаўленне Эўхарыстыі

  І калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, ламаў і даваў вучням, кажучы: «Бярыце і ешце; гэта Цела Маё».

  Потым узяў келіх і, падзякаваўшы, даў ім, кажучы: «Піце з яго ўсе; бо гэта Кроў Мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў».

  (молімся ў аўторак і пятніцу)

  І. Малітва Езуса ў садзе Аліўным

  Езус адышоў ад іх на адлегласць, што камень можна дакінуць, укленчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі Ты хочаш, адхілі ад Мяне гэты келіх. Але не Мая воля, а Твая няхай станецца».

  І з’явіўся Яму Анёл з неба, суцяшаючы Яго.

  І, страшэнна пакутуючы, Ён маліўся яшчэ больш. І быў пот Ягоны, быццам кроплі крыві, што падалі на зямлю.

  Калі ўстаў пасля малітвы і прыйшоў да вучняў, Ён убачыў, што яны заснулі, змучаныя тугою.

  ІІ. Бічаванне Езуса

  (пар. Мц 27, 22–25, Ян 19,1)

  Кажа ім Пілат: «А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Хрыстом?» Кажуць усе: «Няхай будзе ўкрыжаваны!»

  Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а хваляванне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад людзьмі, кажучы: «Невінаваты я ў гэтай крыві. Глядзіце самі».

  І ўвесь народ адказаў: «Кроў Яго на нас і на дзецях нашых!»

  Тады Пілат узяў Езуса і бічаваў Яго.

  ІІІ. Укаранаванне Езуса цернем

  Тады жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прэторыю, сабралі каля Яго цэлую кагорту.

  Распранулі Яго і накінулі на Яго чырвоны плашч, сплялі вянок з церня і ўсклалі Яму на галаву, і далі Яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад Ім на калені, насміхаліся з Яго, кажучы: «Вітай, Кароль Юдэйскі!»

  І плявалі на Яго, бралі трысціну і білі Яго па галаве.

  ІV. Езус нясе крыж на гару Кальварыйскую

  (пар. Мц 27, 31; Лк 23, 26–28)

  А калі высмеялі, знялі з Яго плашч і апранулі ў адзенне Ягонае, і павялі Яго на ўкрыжаванне.

  Калі павялі Яго, схапілі нейкага Сымона Кірынэйца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс за Езусам.

  Ішло за Ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па Ім.

  А Езус звярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі ерузалемскія, не плачце па Мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых».

  V. Укрыжаванне і смерць Езуса

  (пар. Ян 19, 17–27; Лк 23, 44–46)

  І, несучы для сябе крыж, Ён выйшаў на месца, якое называлася Месцам Чэрапа, па-габрэйску — Галгота.

  Там укрыжавалі Яго. А з Ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса.

  Стаялі ж каля крыжа Езуса Маці Ягоная і сястра Маці Ягонай, Марыя Клеопава, і Марыя Магдалена.

  Езус, убачыўшы Маці і вучня, які стаяў побач і якога Ён любіў, сказаў: «Жанчына, вось сын Твой».

  Потым сказаў вучню: «Вось Маці твая!» І з гэтага часу вучань узяў Яе да сябе.

  І было каля шостай гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да дзевятай гадзіны.

  Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне.

  І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой». І, сказаўшы гэта, сканаў.

  (молімся ў сераду і нядзелю)

  І. Уваскрасенне Хрыста

  На світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу.

  І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег.

  Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі, як мёртвыя.

  Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса ўкрыжаванага. Няма Яго тут, Ён уваскрос, як сказаў».

  І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі Ягоныя і пакланіліся Яму.

  ІІ. Унебаўшэсце Хрыста

  (пар. Лк 24, 46–51; Дз 1, 10–11)

  Езус сказаў сваім вучням: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых, і ў Ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Ерузалема. А вы сведкі гэтага».

  Потым вывеў іх аж да Бэтаніі і, падняўшы рукі свае, благаславіў іх.

  І, калі благаслаўляў іх, развітаўся з імі і ўзнёсся на неба.

  І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як Ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі ў белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі Яго, калі Ён узыходзіў на неба».

  ІІІ. Спасланне Духа Святога

  (пар. Лк 24, 49; Дз 2, 1–4)

  «А вы заставайцеся ў горадзе, пакуль не апранецеся ў моц з вышыні».

  Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы.

  І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны.

  І з’явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх.

  І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць.

  ІV. Унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі

  І сказала Марыя: «Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы, Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць Мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў Мне Усемагутны, а імя Яго Святое. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных».

  V. Укаранаванне Найсвяцейшай Панны Марыі

  І вялікі знак з’явіўся ў небе: жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног Яе, і на галаве Яе вянок з дванаццаці зорак.

  І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне, і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста Ягонага, бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, які дзень і ноч абвінавачваў іх перад Богам нашым».

  Оценка 4.4 проголосовавших: 56
  ПОДЕЛИТЬСЯ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here